D & V Travel

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ՉԵԽԱԿԱՆ ԲՈՒՀԵՐ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ծրագրեր Արժեք
Կես տարվա ուսուցում 2775 euro/ 228 դասաժամ
Կես տարվա չեխերեն լեզվի ուսուցում 1750 euro/ 300 դասաժամ
Կես տարվա ուսուցում քիմիական համալսարան դիմելու համար 2420 euro/ 268 դասաժամ
Մեկ տարվա չեխերեն լեզվի ուսուցում 4250 euro/ 580 դասաժամ
Մեկ տարվա ուսուցում գյուղատնտեսական համալսարան դիմելու համար 4250 euro/ 456 դասաժամ
Կես տարվա ուսուցում տեխնիկական համալսարան դիմելու համար 4250 euro/ 620 դասաժամ
Մեկ տարվա ուսուցում քիմիական համալսարան ընդունվելու համար 4250 euro/ 620 դասաժամ
Ծրագրեր Արժեք
Մեկ տարվա չեխերեն լեզվի ուսուցում 3950 euro/ 650 դասաժամ
Մեկ տարվա չեխերեն լեզվի ուսուցում Օլոմուցում 3450 euro/ 600 դասաժամ
Անգլերեն լեզվի ինտենսիվ ուսուցում Սկսած`1450 euro/180-600 դասաժամ
Ծրագրեր Արժեք
Մեկ տարվա չեխերեն լեզվի ուսուցում 3200 euro/735 դասաժամ
Կես տարվա չեխերեն լեզվի ուսուցում 2094 euro/480 դասաժամ

Our partners and universities

Language schools are approved by the Czech Ministry of Education, the right to hold public exams

© D & V Travel 2019 . All rights reserved.

Back To Top